เนื้อหาหลัก

Footprint
ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

การเลือกไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียนั้นเป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตอันสดใสของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางช่วยให้การสมัครวีซ่านักเรียนง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 - จดหมายตอบรับ

หากคุณสมัครเรียนหลักสูตรได้สำเร็จ คุณจะได้รับจดหมายตอบรับ (Letter of offer) จากสถาบันการศึกษาที่คุณเลือก

  • ควรอ่านจดหมายตอบรับอย่างถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะตอบตกลง ซึ่งจดหมายดังกล่าวจะประกอบไปด้วยรายละเอียดหลักสูตร เงื่อนไขการลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องชำระหากคุณตอบตกลงไปเรียนหลักสูตรนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจสิทธิทั้งหมดของคุณแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขการขอคืนเงิน เพราะหากคุณไม่ได้เริ่มเรียนหรือเรียนหลักสูตรไม่จบ เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะได้รับเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้วหรือไม่
  • อย่าตอบตกลงจดหมายตอบรับหากคุณไม่พอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ
  • เก็บสำเนาจดหมายตอบรับไว้ คุณจะต้องมีสำเนานี้เพื่อจะได้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ และใช้อ้างอิงในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทใด ๆ กับสถาบันการศึกษาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 - เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน (CoE)

เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน (CoE) เป็นเอกสารที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของคุณ คุณจะได้รับ CoE หลังจากที่คุณตอบตกลงจดหมายตอบรับและชำระเงินมัดจำ

คุณต้องแนบสำเนา CoE ไปกับใบสมัครวีซ่านักเรียนของคุณ เพื่อที่แผนกวีซ่าจะได้มีหลักฐานว่าคุณได้ลงทะเบียนในหลักสูตรที่แจ้งไว้แล้วในใบสมัคร

หมายเหตุ: ยกเลิกการออก Concurrent CoEs ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันพร้อมกัน หากคุณจะเปลี่ยนหลักสูตรจากระดับปริญญาไปเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ คุณอาจมีสิทธิได้เทียบโอนหน่วยกิตและข้อยกเว้นต่าง ๆ จากการศึกษาของคุณก่อนหน้านี้ได้ 

ขั้นตอนที่ 3 - หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรของออสเตรเลียจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นคุณอาจต้องยื่นผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองไปกับใบสมัครวีซ่าด้วย ซึ่งผลภาษาอังกฤษนี้จะพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่วีซ่าได้เห็นว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด เพื่อให้คุณสามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของคุณได้

ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะยอมรับผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษบางประเภทเท่านั้น ซึ่งผู้สมัครวีซ่าสามารถเข้าถึงการทดสอบได้สะดวกสบายทั่วโลก

ขั้นตอนที่ 4 - ข้อกำหนดของจดหมายชี้แจงการเข้าประเทศชั่วคราว (GTE)

ในแบบฟอร์มสมัครขอวีซ่านักเรียนออนไลน์ คุณจะต้องเขียนคำชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบเอกสารประกอบที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการเข้าประเทศชั้่วคราวเพื่อการศึกษา (GTE) 

ซึ่งคำชี้แจงที่เขียนนั้นควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ (ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร) พร้อมกับแนบเอกสารประกอบคำชี้แจงไปกับใบสมัครของคุณในระบบ ImmiAccount

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรระบุไว้ในคำชี้แจงและเอกสารประกอบ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

ทั้งนี้ ข้อกำหนดของ GTE ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกีดกันนักศึกษาที่ได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียมาแล้ว พัฒนาทักษะตามความต้องการของทางออสเตรเลีย แล้วมาสมัครขอวีซ่าไปอีก

ขั้นตอนที่ 5 - หลักฐานด้านทุนทรัพย์

ผู้สมัครวีซ่านักเรียนต้องแสดงหลักฐานว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยหลักฐานด้านทุนทรัพย์ 2 แบบที่สามารถยื่นได้ มีดังนี้:

  • เอกสารรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) หรือ หลักฐานการได้รับเงินช่วยเหลือหรือทุนการศึกษา ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเรียนในหลักสูตรของคุณ เช่น การเดินทาง ค่าเทอม และค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
  • หลักฐานที่แสดงรายได้ต่อปีของผู้ปกครองหรือคู่สมรสของคุณ ซึ่งต้องมีรายได้ประมาณ AUD$62,222 ในปีก่อนที่คุณจะยื่นสมัครวีซ่า หากคุณนำสมาชิกในครอบครัวมาด้วย รายได้ต่อปีต้องไม่ต่ำกว่า AUD$72,592

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทุนขั้นต่ำที่ต้องมีได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน โดยเข้าไปที่หน้า 'รวบรวมเอกสารของคุณ'

ค่าครองชีพในออสเตรเลียมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และอาจมากกว่าจำนวนเงินที่ใช้พิจารณาในการสมัครวีซ่าของคุณ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าครองชีพของพื้นที่ที่คุณจะไปใช้ชีวิต

*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2023 สำหรับข้อมูลปัจจุบัน เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายใน

ขั้นตอนที่ 6 - ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่คุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย

หากคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าคุณมีประกันสุขภาพดังกล่าว การสมัครขอวีซ่านักเรียนของคุณจะถูกปฏิเสธ

OSHC จะช่วยคุณ:

  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลขณะที่เรียนอยู่ในออสเตรเลีย
  • จ่ายค่ายาตามใบสั่งแพทย์ และ
  • ครอบคลุมค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

ในการสมัคร OSHC ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สั่งบัตร OSHC เพื่อใช้นัดหมายแพทย์ขณะที่คุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าประกันของเรา

ขั้นตอนที่ 7 - ข้อกำหนดด้านสุขภาพ

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องมีความพร้อมด้านสุขภาพก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพของวีซ่านักเรียน

โดยกรอกข้อมูลด้านสุขภาพที่ My Health Declaration และไปตรวจร่างกายตามสถานพยาบาลที่กำหนด  

ขั้นตอนที่ 8 - ข้อกำหนดด้านความประพฤติ

ผู้สมัครวีซ่ายังต้องผ่านคุณสมบัติด้านความประพฤติที่กำหนดไว้ ก่อนไปศึกษาที่ออสเตรเลีย ในใบสมัครวีซ่า คุณจะต้องตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ผ่านมา ในบางกรณี คุณอาจต้องแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

ขั้นตอนที่ 9 - สมัครวีซ่าทาง ImmiAccount

เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย มีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่านักรียน ดังนั้นคุณสามารถสมัครทางออนไลน์ได้เองผ่านระบบ ImmiAccount 

คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแทนในการยื่นสมัครวีซ่านักเรียนก็ได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าของคุณจากมืออาชีพ แนะนำให้ใช้บริการตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลออสเตรเลีย หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  

มีเพียงผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าการย้ายถิ่นฐานได้ บริษัทแนะแนวศึกษาต่อ สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำคุณเรื่องการเรียนต่อในออสเตรเลียได้ บริษัทแนะแนวศึกษาต่อถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนการย้ายถิ่นฐานกับรัฐบาล หรือมีผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายก็จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือปรึกษาด้านวีซ่าการย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายได้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าการย้ายถิ่นฐานได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน 

ขั้นตอนที่ 10 - ตรวจดูข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

คุณสามารถดูข้อกำหนดด้านการเดินทางล่าสุดได้จากหน้าการเตรียมตัวเดินทาง

รับข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการสมัครวีซ่านักเรียน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม