การศึกษาเพื่อความสำเร็จในสายงาน

recommend

หลักสูตรต่าง ๆ ออกแบบและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่จบหลักสูตรจะมีทักษะที่พร้อมต่อการทำงานซึ่งเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

handshake

หลักสูตร VET มอบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคให้แก่สายงานต่าง ๆ

work

บางหลักสูตรยังจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสายอาชีพทางธุรกิจหรือสายงานสำหรับบุคลากรกึ่งวิชาชีพต่าง ๆ ด้วย อาทิ ผู้ช่วยทนายความและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

VET คืออะไร

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) ของออสเตรเลียนั้นยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Technical and Vocational Education Training (TVET) and skills training โดยมี  สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล หรือเรียกว่า TAFE (Technical and Further Education) เป็นผู้ให้บริการการศึกษาหลักสูตร VET ที่ใหญ่ที่สุด

สาขาวิชาหลัก

หลักสูตร VET มีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้:

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการประมวลผล
 • การเดินทาง การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
 • ธุรกิจ การบัญชี การบริหารจัดการ และหลักสูตรผู้ประกอบการ
 • วิศวกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ และเทคโนโลยี
 • สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง การออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง
 • เกษตรกรรม พืชสวน และเทคโนโลยีการเกษตร
 • การศึกษาด้านกฎหมาย
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • สุขภาพ การแพทย์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แฟชั่น และการออกแบบ

ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ของ VET

หลักสูตร VET เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติและเน้นทักษะ ในหลายสาขาวิชาจะมีการไปฝึกงานหรือการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริง หลักสูตร VET ระดับประเทศที่ได้รับการรับรองนั้นออกแบบและสอนโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมนั้นๆ จัดการเรียนการสอนโดย:

 • สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล (TAFE)
 • ผู้ให้บริการการฝึกอบรมเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียน (RTO) และ
 • มหาวิทยาลัยออสเตรเลียแบบทวิภาคีที่มีการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร VET และระดับปริญญา

วุฒิการศึกษาที่ได้จาก VET

วุฒิการศึกษาแต่ละระดับของการเรียน VET สามารถเป็นก้าวแรกสู่อาชีพหรือทักษะใหม่ ๆ หรือเป็นเส้นทางสู่การศึกษาต่อ นอกจากนี้ หลักสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาตรีขั้นสูงยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาไปสู่การเรียนระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยได้

ประกาศนียบัตรระดับ I
 • ระยะเวลา: 4-6 เดือน
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานระดับชำนาญการ
ประกาศนียบัตรระดับ II
 • ระยะเวลา: ประมาณ 1 ปี
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานขั้นสูง
ประกาศนียบัตรระดับ III
 • ระยะเวลา: ประมาณ 1 ปี
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: ช่างฝีมือหรือช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรอง
ประกาศนียบัตรระดับ IV
 • ระยะเวลา: 12-18 เดือน
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: หัวหน้างาน
อนุปริญญา
 • ระยะเวลา: 18-24 เดือน
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: บุคลากรกึ่งวิชาชีพ
อนุปริญญาขั้นสูง
 • ระยะเวลา: 24-36 เดือน
 • อาชีพหลังจบหลักสูตร: ผู้จัดการระดับปฏิบัติการ

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร VET

สอนโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร VET ทุกคนในออสเตรเลียต้องมีประสบการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆที่ตนเองเชี่ยวชาญ คุณได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจริง ซึ่งจะแบ่งปันความเชี่ยวชาญกับประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึกกับแนวโน้มด้านอุตสาหกรรม และความรู้เกี่ยวกับทักษะอันเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยหรือการศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาที่ได้จากหลักสูตร VET สามารถเป็นเส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาได้ วุฒิการศึกษาหลักสูตร VET ยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาได้ด้วย  

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

เส้นทางสู่การทำงาน

ระบบ VET ของออสเตรเลียนั้นมีชื่อเสียงระดับโลกในการมอบวุฒิการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม ดังนั้น สิ่งที่คุณเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับงานของคุณ 

หลักสูตร VET ของออสเตรเลียพัฒนาโดยอ้างอิงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมนั้น และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับสากลให้แก่นักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตร VET ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าปริญญาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น คุณจึงสามารถเข้าสู่ภาคการทำงานได้เร็วขึ้น

มาตรฐานการศึกษาระดับคุณภาพ

สถาบันการศึกษา VET ทุกแห่งของออสเตรเลียต้องผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น RTOs หน่วยงานที่เปิดการเรียนการสอน และฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ซึ่งทาง สำนักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TEQSA) และหน่วยงานคุณภาพด้านทักษะของออสเตรเลีย (ASQA) จะติดตามตรวจสอบหลักสูตรและสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

คุณสามารถเลือกศึกษาในแคมปัสตามเมืองใหญ่ ๆ ของออสเตรเลีย หรืออาจเลือกศึกษาตามเมืองเล็ก ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านก็ได้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ชนบทจะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงในด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือการดูแลสัตว์ ในขณะที่เมืองใหญ่ ๆ ของออสเตรเลียนั้นอาจเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาด้านการท่องเที่ยวหรือการก่อสร้าง

สถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ที่ทันสมัย

สถาบัน VET หลายแห่งมีพื้นที่การเรียนรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ล้ำสมัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนในแคมปัสหรือสถานที่ปฎิบัติงานก็ตาม นอกจากนี้ แคมปัสบางแห่งยังมีสถานที่ฝึกปฎิบัติการทำงานในสถานที่จริงและแบบจำลอง ตัวอย่างเช่น หอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริเวณกำลังก่อสร้าง หรือร้านเสริมสวย เพื่อช่วยให้คุณพร้อมสู่การทำงานจริง

การเรียนรู้แห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

เทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและภาคปฏิบัติมากมายในหลักสูตร VET ของออสเตรเลีย สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมบางแห่งได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้ความจริงเสมือนและความจริงเสริมอันสมจริงเข้ามาช่วย ส่วนสถาบันอื่น ๆ มีการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์ การใช้โดรน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้คน ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะจบการศึกษาโดยมีทักษะและเทคนิคล่าสุดที่พร้อมต่อการทำงานติดตัวไปด้วย

ค้นหาหลักสูตร VET

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE

ค้นพบเพิ่มเติม