เนื้อหาหลัก

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ 

 

โรงเรียน (ประถมและมัธยมศึกษา) 

ออสเตรเลียต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รวมทั้งนักเรียนที่เป็นบุตรธิดาของนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย 

โรงเรียนของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน ค่าเล่าเรียนและเกณฑ์ในการสมัครเรียนนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและเขตการปกครองของออสเตรเลีย รวมทั้งประเภทของโรงเรียนด้วย   

ภาคการศึกษาของโรงเรียน
 • ระยะเวลาในการศึกษา - รวม 13 ปี (ระดับอนุบาล/เตรียมอนุบาล ถึง Year 12) 
 • จำนวนเทอมต่อปี - 4 เทอม โดยมีช่วงวันหยุดระหว่างแต่ละภาคการศึกษา 
 • วันเปิดเทอม - ช่วงปลายเดือนมกราคม/ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

ELICOS หมายถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรเหล่านี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติที่เข้มงวด และคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานประกันคุณภาพกำหนดไว้ ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เสมอ

ตารางการเรียน ELICOS 
 • ระยะเวลาในการศึกษา - ตั้งแต่ 5 ถึง 60 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับระดับภาษาของผู้เรียน 
 • จำนวนภาคการศึกษาต่อปี - จะแบ่งการเรียนเป็นบล็อกสัปดาห์ตลอดทั้งปี 
 • วันที่เปิดเรียน - เข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี 

หลักสูตร Pathway และ Foundation   

หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย การศึกษาหลักสูตร Pathway สามารถช่วยให้คุณมีทักษะที่คุณต้องการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป   

เส้นทางไปสู่อุดมศึกษา อาจรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ วุฒิการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) และการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมตัวก่อนเข้าปริญญาตรี  

สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสถาบันที่สอนหลักสูตร pathway ให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้    

ภาคการศึกษาของหลักสูตรปรับพื้นฐาน 
 • ระยะเวลาในการศึกษา - 1 ปี (บางหลักสูตรอาจมีระยะเวลามากกว่า) 
 • ภาคการศึกษา - แตกต่างกันไปตามหลักสูตร 
 • วันที่เปิดเรียน - ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตร    

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) 

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) สอนโดยสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TAFE) ของรัฐบาลออสเตรเลีย หน่วยงานการฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียน (RTO) ต่าง ๆ ของภาคเอกชน  

สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเหล่านี้มักมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยและเปิดสอนหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานกว่า 500 อาชีพ หลักสูตร VET ส่วนใหญ่จะมีการฝึกงานหรือการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริง 

ภาคการศึกษาของหลักสูตร VET  
 • ระยะเวลาในการศึกษา - 1 ถึง 4 ปี 
 • จำนวนภาคการศึกษา - 2 ภาคการศึกษา (หรือ 4 เทอม) 
 • วันที่เปิดเรียน - ช่วงปลายเดือนมกราคม/ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตร) 

หลักสูตรอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ TAFE ของรัฐบาล) มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงปริญญาโท และปริญญาเอก   

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งอนุปริญญาตรีที่จะปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาต่อปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี 

 • ระยะเวลาในการศึกษา - โดยทั่วไปใช้เวลา 3 ปี (4 ปีสำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยม -Honours)  
 • จำนวนภาคการศึกษา - 2 ภาคการศึกษา แต่ปัจจุบันมีบางสถาบันเปิดสอนแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี 
 • วันเปิดเรียน - ช่วงเดือนมีนาคม แต่อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 จะอยู่ช่วงกลางปี สามารถเริ่มเข้าเรียนได้เช่นกัน  

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ระยะเวลาในการศึกษา - 1 ถึง 2 ปี 
 • จำนวนภาคการศึกษา - 2 ภาคการศึกษา แต่ปัจจุบันมีบางสถาบันเปิดสอนแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี 
 • วันเปิดเรียน - ช่วงเดือนมีนาคม แต่อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

 • ระยะเวลาในการศึกษา - 3 ปี (และอีก 1 ปีสำหรับทบทวนวรรณกรรม) 
 • จำนวนภาคการศึกษา - นักศึกษาปริญญาเอกส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน แต่ต้องทำนิเทศวิชาการแทนตลอดปีการศึกษา 
 • วันที่เปิดเรียน - สามารถเจรจาตกลงวันที่เริ่มเรียนได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย (AQF) เป็นระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Post-secondary) ที่มีอยู่ 10 ระดับ คุณสามารถเลื่อนจากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับได้ ตราบที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนของคุณ คุณวุฒิเหล่านี้ได้รับการรับรองในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

วงล้อของกรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย (AFQ)