เนื้อหาหลัก

ก่อนเริ่มงาน 

หากคุณกําลังมองหางานหรือกําลังจะเริ่มทํางานในตำแหน่งงานใหม่ของคุณ มีสิ่งสําคัญบางอย่างที่คุณต้องทํา:  

  1. เปิดบัญชีธนาคาร  
  2. สมัครขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) 
  3. คํานวณค่าจ้างขั้นต่ำของคุณโดยใช้เครื่องคํานวณ PACT  
  4. ดาวน์โหลดแอป Record My Hours เพื่อเก็บบันทึกชั่วโมงของคุณในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้างของคุณ  
  5. บอกผู้จัดการของคุณว่าคุณสามารถทํางานได้เพียง 48 ชั่วโมงทุกสองสัปดาห์ในระหว่างช่วงเปิดภาคเรียน แต่ไม่จํากัดชั่วโมงในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน 
  6. เข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบในการทํางานของคุณ 

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานของคุณ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทํางาน นายจ้างของคุณจะมอบสัญญาทางการให้แก่คุณเพื่อตรวจทานและลงนาม  

สัญญาจ้างงานคืออะไร 

สัญญาจ้างงานคือข้อตกลงระหว่างคุณกับนายจ้างซึ่งระบุข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานของคุณ สัญญาดังกล่าวระบุแง่มุมต่าง ๆ ของการจ้างงานของคุณ เช่น ค่าจ้าง หน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติ และสิทธิ์ของคุณอย่างการลา 

ข้อตกลงของสถานที่ทำงานคืออะไร 

ข้อตกลงของสถานที่ทำงานหรือขององค์กรจะกําหนดสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกันที่นายจ้างกับกลุ่มพนักงานได้ตกลงกันไว้ 

การมีสิทธิ์หมายถึงอะไร 

การมีสิทธิ์คือสิ่งที่คุณครอบครองในฐานะพนักงาน มาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (National Employment Standards, NAS) ระบุการมีสิทธิ์ของการจ้างงานขั้นต่ำไว้ที่ 11 อย่างสําหรับพนักงานทุกคน 

อะวอร์ด (Award) คืออะไร 

อะวอร์ดจะกําหนดเงื่อนไขการจ้างงานสําหรับวงการธุรกิจต่าง ๆ ข้อกําหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้นอกเหนือจากข้อกําหนดขั้นต่ำในมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (NES)