เนื้อหาหลัก

นักศึกษาต่างชาติจํานวนมากแสวงหางานพาร์ทไทม์หรืองานรายวันในขณะที่พวกเขาศึกษาในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมั่นใจ ได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และสร้างเพื่อนใหม่ในชุมชนท้องถิ่นของคุณ  

แม้ว่าการทำงานขณะที่คุณศึกษาอยู่นั้นจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีสองสิ่งที่คุณต้องทํา: 

  • ตรวจสอบสถานะวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ทํางานในขณะที่ศึกษา 
  • แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการจัดสรรเวลาในการเรียน ทำงาน และดูแลสุขภาพของคุณ 

วิธีการค้นหางานในขณะที่คุณเรียน 

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับคุณ  

  1. ติดต่อแผนกแนะแนวอาชีพหรือแหล่งงานในสถาบันการศึกษาของคุณ หรือหน่วยงานบริการด้านดังกล่าวของรัฐหรือเขตการปกครองของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือและรับคําแนะนํา  
  2. ติดตามประกาศรับสมัครงานบนบอร์ดและกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าในสถานศึกษาของคุณ  
  3. รักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อน ครอบครัว และนักศึกษา รวมถึงกลุ่มสโมสรและชุมชน ให้บอกผู้คนเหล่านั้นว่าคุณกําลังมองหางานและบอกถึงประเภทงานที่คุณต้องการ 
  4. ติดต่อบริษัทจัดหางานทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อขอเข้าพบและเพิ่มรายละเอียดของคุณลงในฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางาน ลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางานมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานของคุณ  
  5. ลองเป็นอาสาสมัครและการฝึกงานเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณ ‘รู้สึกดี’ ในการช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสทำให้คุณได้ที่มีค่าตอบแทนในขณะที่คุณศึกษาอยู่ด้วย  
  6. สมัครฝึกงาน อาจมีโอกาสในการฝึกงานสำหรับหลักสูตร บริการด้านอาชีพของสถาบัน หรือแม้แต่ผ่านบริการด้านอาชีพของรัฐหรือเขตการปกครองในท้องถิ่นของคุณ สถาบันการศึกษาของคุณอาจสนับสนุนการฝึกงานบางประเภท ซึ่งคุณอาจต้องหาการฝึกงานประเภทอื่น ๆ ด้วยตัวคุณเอง ขอความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้เสมอ 
  7. ค้นหาตําแหน่งงานทางออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

เข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อค้นหาตําแหน่งงานว่างแบบพาร์ทไทม์และแบบรายวัน ค้นหาแยกตามประเภทธุรกิจ ประเภทของงาน สถานที่ และเวลา: 

งานพาร์ทไทม์ งานประจำ หรืองานรายวันแตกต่างกันอย่างไร 

ความแตกต่างหลักระหว่างงานพาร์ทไทม์ งานประจำ หรืองานรายวันนั้นเป็นในเรื่องของชั่วโมงการทํางาน สิทธิ การมีสิทธิ์ และผลประโยชน์ของแรงงาน (รวมถึงค่าจ้าง)  

พนักงานพาร์ทไทม์ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่กำหนดต่อสัปดาห์ แต่น้อยกว่า 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานพาร์ทไทม์ตกลงที่จะทํางานกับนายจ้างของตนในจํานวนชั่วโมงการทํางานที่กําหนดต่อสัปดาห์  

ตําแหน่งพาร์ทไทม์มักจะพบได้ในธุรกิจการโรงแรมและการค้าปลีก วงการธุรกิจการดูแล และห่วงโซ่อุปทาน พนักงานพาร์ทไทม์มีสิทธิ์เช่นเดียวกับพนักงานประจํา แต่ทํางานน้อยกว่า 

พนักงานประจําทํางานสัปดาห์ละ 38 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในวงการธุรกิจที่หลากหลาย และได้รับค่าจ้างตามกําหนดและการลางานที่ได้รับการจัดสรรสําหรับการเจ็บป่วยและวันหยุดในแต่ละปี 

พนักงานพาร์ทไทม์และพนักงานประจำมีสิทธิ์ลางานแบบได้รับค่าจ้าง รวมถึงการลาประจําปีและลาป่วย/ลาพักร้อน พวกเขายังมีสิทธิ์ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากนายจ้างบอกเลิกสัญญา  

ส่วนงานรายวันนั้นแตกต่างออกไป พนักงานรายวันอาจมีชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ และไม่มีข้อผูกพันจากนายจ้างที่จะเสนองานให้ทำอย่างต่อเนื่อง พนักงานรายวันไม่มีสิทธิ์ลางานแบบได้รับค่าจ้าง แต่ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนครั้งของการลางานที่พวกเขาสามารถทําได้ ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คืออัตราค่าจ้างรายชั่วโมงนั้นสูงกว่าเพื่อชดเชยการลาป่วยที่ไม่ได้รับค่าจ้างเมื่อป่วยหรือสำหรับวันหยุด 

สําหรับภาพรวมและสิทธิของการจ้างงานแต่ละประเภท โปรดไปที่เว็บไซต์ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม