เนื้อหาหลัก

Checklist ก่อนออกเดินทาง

Pre-departure checklist นี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวเดินทางไปยังออสเตรเลียได้อย่างมั่นใจ 

1. หนังสือเดินทาง

ตรวจดูหนังสือเดินทางของคุณว่ายังมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย นอกจากนี้แนะนำให้ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ และให้สมาชิกในครอบครัวคุณเก็บไว้เผื่อใช้กรณีฉุกเฉิน

2. วีซ่า

ก่อนวันออกเดินทางตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางมาเรียนที่ออสเตรเลีย ควรนำเอกสารวีซ่า (รวมทั้งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนหรือ eCoE) ติดตัวขึ้นเครื่องบินไปด้วย

3. เที่ยวบิน

ในการจองเที่ยวบินมายังออสเตรเลีย ควรเผื่อเวลาไว้ให้มากพอสำหรับการปรับตัวของคุณกับเมืองและสถานที่เรียนก่อนเริ่มเรียน ทั้งนี้ให้ออกตั๋วเครื่องบินหลังจากคุณได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนแล้วเท่านั้น

ศึกษาเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการจองเที่ยวบินเดินทางมาออสเตรเลีย

4. ประกันภัยการเดินทาง

นอกเหนือจากการประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) แล้ว คุณควรพิจารณาเรื่องประกันภัยการเดินทางด้วย ซึ่งจะคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบินและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์บางอย่าง สอบถามบริษัทแนะแนวศึกษาต่อหรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวสำหรับข้อมูลเพิ่มและคำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

5. เงิน

แนะนำให้คุณพกเงินสดสกุลออสเตรเลียติดตัวไว้ด้วยขณะที่คุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ซึ่งจะมีเคาน์เตอร์แลกเงินไว้ให้บริการตามสนามบินนานาชาติและเมืองต่าง ๆ 

ให้สอบถามกับทางธนาคารของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถถอนเงินจาก ATM (เครื่องถอนเงินสด) ในออสเตรเลียได้หรือไม่ หากทำได้ ให้ศึกษาดูว่าคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนในแต่ละครั้งหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการถอนเงินของคุณได้  

คุณอาจต้องเปิดบัญชีกับธนาคารออสเตรเลียเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ธนาคารในออสเตรเลียบางแห่งสามารถให้คุณสมัครเปิดบัญชีได้ก่อนที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย

6. ที่พัก

คุณจำเป็นต้องระบุที่อยู่ที่พักอาศัยของคุณลงในบัตรผู้โดยสารขาเข้าเมื่อคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ดังนั้นคุณจะต้องจัดหาและจองที่พักสำหรับช่วงคืนแรก ๆ ของคุณไว้ก่อนที่จะเดินทางมาถึง

ข้อควรทราบ: หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี วีซ่านักเรียนกำหนดไว้ว่าคุณจะต้องได้รับการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมไว้แล้วก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง

7. การเดินทางไปยังที่พัก

ก่อนที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังที่พักของคุณจากสนามบินหรือที่ตั้งสถานีรถไฟ/สถานีรถประจำทางต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเช็คอินที่พักของคุณ ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณมาถึงเวลาค่ำหรือช่วงเช้าตรู่

8. การจัดกระเป๋าเดินทาง

ศึกษาอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ที่คุณจะเดินทางมาอยู่ในออสเตรเลีย เพื่อจะได้จัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนหรือหนาว 

ตรวจสอบเรื่องน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตโดยสายการบินของคุณ สายการบินบางแห่งมีบริการให้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มทางออนไลน์ ซึ่งจะถูกกว่าการเสียค่าน้ำหนักส่วนเกินหรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน

9. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

แนะนำให้คุณจัดเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และน้ำหอมระงับกลิ่นไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง เผื่อไว้กรณีที่กระเป๋าเดินทางใบหลักของคุณอาจเดินทางมาถึงล่าช้า ซึ่งของเหลว สเปรย์ และเจลจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

รายการสิ่งของอื่น ๆ ที่คุณควรพกติดตัวในกระเป่าถือขึ้นเครื่อง:

  • หนังสือเดินทางและเอกสารวีซ่าของคุณ
  • ที่อยู่ของที่พักของคุณ
  • ปากกาสำหรับกรอกข้อมูลในบัตรผู้โดยสารขาเข้า
  • ยารักษาโรคประจำตัว และ
  • รายชื่อและเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ได้แก่สมาชิกในครอบครัว สถาบันการศึกษาของคุณ และตัวแทนแนะแนวศึกษาต่อของคุณ (ถ้ามี)

10. สิ่งที่จะได้พบเมื่อเดินทางมาถึง

เมื่อคุณเดินทางมาถึงสนามบินออสเตรเลีย คุณจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นอันดับแรก คุณจะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้าซึ่งมักจะแจกให้บนเครื่องบิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกฎระเบียบในการเข้าประเทศและพิธีการศุลกากรได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย

11. เช็คข้อมูลข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศและข้อกำหนดของพรมแดน

คุณไม่จำเป็นต้อง:

  • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการเดินทางมายังออสเตรเลีย หรือ
  • มีผลการทดสอบโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดของทางสายการบินและประเทศใด ๆ ที่คุณทำการเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจากสายการบินหรือประเทศเหล่านั้นอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือการทดสอบโควิด-19

สามารถดูข้อมูลข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน

12. สิ่งที่คุณสามารถ (และไม่สามารถ) นำเข้ามาในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีการควบคุมพรมแดนที่เข้มงวด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทราบว่าคุณสามารถและไม่สามารถนำอะไรเข้ามาในออสเตรเลียได้บ้าง

กฎหมายความมั่นคงทางชีวภาพของออสเตรเลียนั้นมีความเข้มงวด และมีบทลงโทษกำหนดไว้ในกรณีที่คุณทำการสำแดงเท็จต่อศุลกากรของออสเตรเลีย แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสิ่งของที่คุณสามารถและไม่สารมารถนำเข้ามา ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย

13. ทำงาน

วีซ่านักเรียนอนุญาตให้คุณทำงานควบคู่ไปกับการเรียนได้ ช่วยให้คุณสามารถมีรายได้พิเศษ พร้อมกับประสบการณ์ด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า แนะนำให้ศึกษาข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำงานในออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

14. ขอให้สนุกกับชีวิตในออสเตรเลีย!

หลังจากที่คุณเดินทางมาถึงและปรับตัวเข้ากับที่พักอาศัย และสิ่งแวดล้อมใหม่ได้แล้ว การเดินทางผจญภัยสู่โลก Study Australia ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ตอนนี้คุณได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมออสเตรเลีย และออสเตรเลียก็ได้กลายเป็นบ้านของเหล่าพลเมืองอันน่าทึ่งที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักศึกษาต่างชาติมาก่อน

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนของเรา เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คุณได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรา