การเปลี่ยนหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาของคุณ

ค้นหาวิธีเปลี่ยนหลักสูตรหรือระดับคุณวุฒิของคุณ หรือการโอนหลักสูตรระหว่างสถาบันการศึกษา

หลังจากที่คุณเริ่มศึกษาในออสเตรเลีย คุณอาจพบว่าหลักสูตรหรือการศึกษาในสาขาอื่นนั้นเหมาะกับความสนใจหรือแผนอาชีพของคุณมากกว่า

เงื่อนไขหนึ่งของวีซ่านักเรียนของคุณก็คือ คุณต้องลงทะเบียนในหลักสูตรในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าหลักสูตรที่วีซ่าของคุณได้รับ

คุณต้อง ตรวจสอบข้อกําหนดวีซ่านักเรียนของคุณ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาของคุณ

วีซ่าอาจมีเงื่อนไขที่กําหนดให้คุณต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะเปลี่ยนแผนการศึกษาของคุณ หากต้องการตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขของวีซ่าของคุณ ให้ใช้ VEVO

การเปลี่ยนหลักสูตรของคุณในสถาบันการศึกษาเดิม

หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ยังคงศึกษาอยู่กับสถาบันการศึกษา หรือฝึกอบรมรายเดิม:

 • หากหลักสูตรใหม่ของคุณมีคุณวุฒิในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า หรือคุณกําลังเปลี่ยนจากปริญญาเอกเป็นปริญญาโท คุณสามารถทําเรื่องโดยตรงกับสถาบันการศึกษาของคุณ และไม่จําเป็นต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนใหม่ อย่างไรก็ตาม หากวีซ่าปัจจุบันของคุณหมดอายุและคุณต้องการต่อวีซ่าเพื่อให้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรของคุณ คุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียนใหม่
 • คุณต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนใหม่ หากหลักสูตรใหม่ของคุณมีคุณวุฒิในระดับที่ต่ำกว่า (เช่น จากปริญญาตรีเป็นอนุปริญญา) หรือคุณเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน เนื่องจากเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Subclass ของวีซ่าและสถานการณ์ของคุณ

การเปลี่ยนสถาบันการศึกษาของคุณ

หากคุณเรียนหลักสูตรหลักของคุณน้อยกว่า 6 เดือน

คุณสามารถเปลี่ยนสถาบันการศึกษาได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สถาบันจะพิจารณาการโอนหลักสูตรของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น:

 • ความเจ็บป่วยร้ายแรง
 • การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว (หากเป็นไปได้ ควรแสดงใบมรณบัตร)
 • ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศบ้านเกิดของคุณที่ทำให้คุณต้องทำการเดินทางแบบฉุกเฉิน
 • ประสบการณ์ที่เจ็บปวด

คุณจะต้องติดต่อสถาบันการศึกษาปัจจุบันของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนกับสถาบันรายอื่น สถาบันปัจจุบันของคุณจะพิจารณาคําขอของคุณและตัดสินใจว่าพวกเขาจะอนุญาตให้คุณโอนหลักสูตรได้หรือไม่

หากสถาบันของคุณอนุญาตให้คุณโอนย้ายหลักสูตรก่อนที่คุณจะสำเร็จการศึกษาเป็นเวลา 6 เดือน พวกเขาจะแจ้งให้กระทรวงกิจการภายในทราบ คุณไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (CoE) ใหม่หรืออัปเดต ImmiAccount ของคุณ

หากคุณเรียนหลักสูตรหลักของคุณเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป

หากคุณเปลี่ยนหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาหลังจากที่ทำการศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 6 เดือน ให้แจ้งกับทางสถาบันของคุณ และพวกเขาจะแจ้งให้กระทรวงกิจการภายในทราบ

 • คุณไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (CoE) ใหม่หรืออัปเดต ImmiAccount ของคุณ
 • คุณไม่จําเป็นต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนใหม่ หากหลักสูตรใหม่ของคุณอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า (เช่น จากอนุปริญญาไปเป็นอนุปริญญา หรืออนุปริญญาไปเป็นปริญญาตรี) หรือหากคุณเปลี่ยนจากปริญญาเอกเป็นปริญญาโท
 • คุณต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนใหม่เพื่อเปลี่ยนหลักสูตรหลักของคุณไปเป็นหลักสูตรที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าเดิม (เช่น จากปริญญาตรีเป็นอนุปริญญา) หรือโอนไปยังหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน เนื่องจากเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Subclass ของวีซ่าและสถานการณ์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุน 

 • โปรดไปที่หน้าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณ ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรุณาติดต่อบริการการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานศึกษาหรือที่ปรึกษารายอื่น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือและคําแนะนํา