เนื้อหาหลัก

นักศึกษาต่างชาติหลายพันคนพาสมาชิกในครอบครัวมาออสเตรเลียด้วยในแต่ละปี นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับครอบครัวของคุณในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ สํารวจประเทศใหม่ เรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย พัฒนาทักษะทางภาษา และสร้างสายสัมพันธ์ที่จะติดตัวไปตลอด 
 

คุณสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้เมื่อคุณยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียนของคุณ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นรวมไปถึง:   

  • คู่ของคุณ (คู่สมรส คู่โดยพฤตินัย หรือคู่เพศเดียวกัน) 
  • บุตรที่อยู่ในอุปการะของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ 
  • บุตรที่อยู่ในอุปการะของคู่ของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  

คุณต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงทะเบียนสมรสและสูติบัตร   

สมาชิกในครอบครัวของคุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านสุขภาพและด้านความประพฤติที่ระบุ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจร่างกายและใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวของคุณเมื่อคุณอยู่ในออสเตรเลีย  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุครอบครัวของคุณในการสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน  

การพาคู่ของคุณมาด้วย

สามารถเพิ่มคู่สมรสหรือคู่โดยพฤตินัยเป็นผู้สมัครรองในการสมัครขอวีซ่านักเรียน  

คู่รักอาจต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับรองความสัมพันธ์ที่อ้าง ซึ่งรวมไปถึงทะเบียนสมรสหรือหลักฐานของการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ คู่สมรสและคู่โดยพฤตินัยยังต้องทําให้กระทรวงกิจการภายในเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเพียงชั่วคราวจริง ๆ  

คู่ของคุณอาจมีสิทธิในการทํางานที่แตกต่างจากคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่า โปรดตรวจดูได้ในหนังสือมอบวีซ่าหรือใช้ระบบตรวจสอบสถานะวีซ่าทางออนไลน์ (VEVO)

การนําบุตรมาด้วย

รัฐบาลออสเตรเลียจะให้วีซ่านักเรียนแก่บุตรของคุณก็ต่อเมื่อพวกเขามีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อคุณได้วีซ่าของคุณ ซึ่งบุตรของคุณจะต้องสมัครขอวีซ่าของตนเองหากมีอายุเกิน 18 ปี

คุณจะต้องชำระค่าเล่าเรียนสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในออสเตรเลียของบุตรที่อยู่ในอุปการะทุกคน ซึ่งอายุที่ต้องเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนของออสเตรเลียนั้นอยู่ที่ 5 ปีโดยประมาณ แต่อายุที่ต้องเริ่มเข้าเรียนดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและเขตการปกครอง

สําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี คุณสามารถพิจารณาใช้บริการการดูแลเด็กหรือสถานอนุบาลได้ สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียบางแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยนั้นมีสถานดูแลเด็กอยู่ในหรืออยู่ใกล้ ๆ กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ดูแลเด็กเอกชนและศูนย์ดูแลเด็กที่ไม่แสวงผลกําไรตั้งอยู่ในทุกเมือง 

ทั้งนี้ จะเป็นการดีหากคุณได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเลือกและค่าใช้จ่ายของบริการดูแลเด็กทั้งหมดเสียแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่คุณจะมาถึง คุณควรมองหาประเภทของการดูแลที่เหมาะกับคุณและบุตรของคุณมากที่สุด และบริการที่อยู่ในสถานที่ที่สะดวก (เช่น ใกล้วิทยาเขตหรือที่ที่คุณวางแผนจะอาศัยอยู่) การสอบถามถึงบริการการดูแลเด็กเสียแต่เนิ่น ๆ นั้นก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน เนื่องจากมักจะมีผู้รอใช้บริการดังกล่าวอยู่ คุณสามารถเพิ่มชื่อบุตรของคุณลงในรายชื่อผู้รอของสถานบริการดูแลเด็กหลาย ๆ แห่งไว้ก่อนได้ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการบริการของคุณหรือยังไม่มีสถานบริการดูแลเด็กในดวงใจในออสเตรเลีย 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขวีซ่าของบุตรของคุณ โปรดตรวจดูได้ในหนังสือมอบวีซ่าหรือใช้ระบบ VEVO

การนําผู้ปกครองมาด้วย (หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี)

หากคุณเป็นนักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถมีผู้ใหญ่มาออสเตรเลียกับคุณเพื่อดูแลและช่วยเหลือได้ โดยจะต้องเป็น:

  • บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือญาติที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
  • มีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองและตัวคุณในระหว่างการอยู่อาศัย และ
  • สามารถจัดหาที่พัก สวัสดิการ และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้แก่คุณได้

ผู้ปกครองของคุณจะต้องสมัครขอวีซ่าของผู้ปกครองนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ:

  • ไม่สามารถทํางานในออสเตรเลียได้ 
  • ต้องอยู่กับคุณ 
  • ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของกระทรวงกิจการภายในว่าตนเป็นผู้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเพียงชั่วคราวจริง ๆ

การนําครอบครัวของคุณมาด้วยในภายหลัง

คุณต้องระบุสมาชิกในครอบครัวเมื่อคุณยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางไปกับคุณที่ออสเตรเลียทันทีก็ตาม หากคุณไม่ได้ระบุพวกเขาในใบสมัครวีซ่านักเรียนของคุณ พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อมาร่วมอยู่กับคุณในออสเตรเลียในทุกขั้นตอน

สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถสมัครเป็นผู้เดินทางเข้ามาอาศัยในภายหลังได้ โดยให้ทำการสมัครแยกต่างหากได้ที่ ImmiAccount  

หากบุคคลกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณหลังจากที่คุณยื่นใบสมัคร และก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับใบสมัครขอวีซ่าของคุณ คุณต้องแจ้งให้กระทรวงกิจการภายในทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ

การสนับสนุนสําหรับคุณและครอบครัวของคุณ 

สถาบันการศึกษาของคุณจะเสนอบริการสนับสนุน คุณควรติดต่อฝ่ายบริการสำหรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก การดูแลเด็ก และโรงเรียน นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาบางรายยังนําเสนอชั้นเรียนเกี่ยวกับการดูแลเด็กและภาษาอังกฤษสําหรับครอบครัวของคุณด้วย