เนื้อหาหลัก


การศึกษาที่สมดุล

folder_special

ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลไปจนถึงYear 12 โรงเรียนของออสเตรเลียมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการศึกษาที่สำคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์กับสังคมศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี สุขภาพ และพลศึกษา

people_alt

ทักษะที่สอนนั้นประกอบไปด้วยการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาตนเอง โดยที่หลักสูตรของโรงเรียนนั้นตั้งเป้าเพื่อพัฒนานักเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองได้และประสบความสำเร็จ เคารพต่อตนเอง มิตรสหาย และสังคมรอบโลก

ระบบโรงเรียน

ระบบการศึกษาในโรงเรียนของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 13 ปี ประกอบไปด้วย:   

 • ระดับพื้นฐาน: มักเรียกกันว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนเตรียมความพร้อม หรือโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี
 • ประถมศึกษา: มีตั้งแต่เกรด 1-6 และเป็นการศึกษาภาคบังคับ
 • มัธยมศึกษา: หรือมัธยมต้น มีตั้งแต่เกรด 7-10 และเป็นการศึกษาภาคบังคับ
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย: หรือวิทยาลัยมัธยมปลาย เกรด 11-12

ประเภทของโรงเรียนในออสเตรเลีย ได้แก่:  

 • โรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 
 • โรงเรียนศาสนา (เช่น โรงเรียนคาทอลิกหรือโรงเรียนอิสลาม) 
 • โรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ 
 • โรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่กลุ่มอายุและระดับการศึกษาต่าง ๆ (เช่น โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม) 
 • โรงเรียนที่การเรียนการสอนยึดตามหลักปรัชญาด้านการศึกษา (เช่น โรงเรียน Montessori และโรงเรียน Steiner) 

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเรียนหลักสูตรของออสเตรเลียที่เปิดสอนในต่างประเทศได้ โรงเรียนเหล่านี้มีครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติครบในการสอนหลักสูตรของออสเตรเลีย และเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิชาการแบบเดียวกันกับโรงเรียนในออสเตรเลีย

วุฒิการศึกษาระดับโรงเรียน

อันดับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (ATAR)

เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11 และ 12) แล้ว นักเรียนจะต้องสอบข้อสอบของรัฐ ได้ประกาศนียบัตรจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากรัฐนั้นๆ และได้รับผลคะแนน ATAR ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะเป็นการจัดอันดับผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลเทียบกับนักเรียนคนอื่น ๆ ในกลุ่มปีการศึกษาเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะใช้คะแนน ATAR สำหรับการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอุดมศึกษา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATAR

ประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SSCE)

SSCE จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามระบบการศึกษาในแต่ละรัฐของออสเตรเลีย ซึ่งประกาศนียบัตรของทุกรัฐล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียทุกแห่ง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทุกที่ (VET) นอกจากนี้ SSCE ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศด้วย

International Baccalaureate (IB)

โรงเรียนบางแห่งของออสเตรเลียมีสอนหลักสูตร IB ซึ่งเป็นหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเปิดสอนใน 140 ประเทศ หลักสูตร IB ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประชากรโลกที่มีความตื่นตัว โดยที่คะแนน IB จะถูกแปลงเป็น ATAR สำหรับการรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ International Baccalaureate

มาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงกว่า

โรงเรียนของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ 

 • ครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีอันทันสมัย
 • โปรแกรม “gifted and talented” สำหรับนักเรียนเก่งวิชาการ เสริมให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง
 • โปรแกรม ‘early start’ ซึ่งช่วยให้นักเรียนอันดับต้น ๆ ของโรงเรียนได้ศึกษาในระดับปีการศึกษาที่สูงกว่า ซึ่งรวมไปถึงการเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยบางวิชาที่ได้หน่วยกิต
 • โปรแกรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้หรือต่อยอดด้านวิชาการเพิ่มเติม
 • มาตรฐานด้านการสอนและการประกันคุณภาพ การศึกษาและ
 • การสอนหลักสูตรคุณภาพสูงของออสเตรเลีย

ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนของออสเตรเลียมีระบบการช่วยเหลือที่แข็งแกร่ง ประกอบไปด้วย:

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • ทีมงานด้านสวัสดิภาพของนักเรียน
 • ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับปีการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาประจำโรงเรียน
 • ครูแนะแนวด้านอาชีพและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • โปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EAL) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษา
 • ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ซึ่งรวมไปถึงข้อกำหนดของการเข้าพักโฮมสเตย์

 

ค้นหาและเปรียบเทียบโรงเรียนต่าง ๆ

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE

ค้นพบเพิ่มเติม