วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ท่านสามารถรับวุฒิการศึกษาหลากหลายสาขาได้จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย ลองดูรายละเอียดจากตารางนี้

วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแสดงให้เห็นในตารางด้านล่าง คุณสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ทั้งแบบเต็มเวลาที่วิทยาเขต ศึกษาแบบออนไลน์ หรือทั้งสองแบบควบคู่กัน

อนุปริญญา

 • ระยะเวลา - 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 12) หรือ เทียบเท่า, ประกาศนียบัตรระดับ III หรือ ประกาศนียบัตรระดับ IV
 • รายละเอียด - ระดับอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาระยะสั้นที่สามารถช่วยในการพัฒนาอาชีพหากคุณทำงานแล้ว และ ไม่มีเวลาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา. สามารถใช้เป็นเส้นทางไปสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเตรียมความพร้อมสำหรับประกาศนียบัตรขั้นสูงในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม. การเรียนในระดับอนุปริญญาจะเป็นพื้นฐานหรือเนื้อหาเบื้องต้นของสาขาวิชาที่คุณต้องการโดยจะครอบคลุมทฤษฎีในวงกว้างและช่วยให้คุณสามารถพัฒนาพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณได้

ปริญญาตรี

 • ระยะเวลา - 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 12) หรือ เทียบเท่า, ประกาศนียบัตรระดับ III หรือ ประกาศนียบัตรระดับ IV
 • รายละเอียด - วุฒิปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการเข้าสู่สาขาวิชาของคุณ โดยจะให้เนื้อหาความรู้ที่เป็นระบบ ภายใต้ทฤษฎี และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในสาขานั้น ๆ. เนื่องจากปริญญาตรีจะมีเนื้อหาลึกลงไปกว่าอนุปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจึงช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ในระดับที่สามารถต่อยอดไปยังการศึกษาในระดับปริญญาโทได้หากต้องการ

ปริญญาตรี แบบเกียรตินิยม (Honours)

 • ระยะเวลา - 4 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี
 • รายละเอียด - หากคุณเรียนได้ดีในระดับปริญญาตรี สถาบันอาจจะเสนอให้เพิ่มเวลาเรียนเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาให้เป็นปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ระยะเวลา - 6 เดือน
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี
 • รายละเอียด - ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะช่วยพัฒนาทักษาส่วนบุคคลที่คุณมีอยู่แล้วจากหลักสูตรปริญญาตรี หรือพัฒนาความรู้ในด้านอื่น

อนุปริญญาโท

 • ระยะเวลา - 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรี
 • รายละเอียด - อนุปริญญาโทจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในบริบทที่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพหรืองานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือขั้นสูง และเป็นเส้นทางสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

ปริญญาโท

 • ระยะเวลา - 1 – 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม หรือ ปริญญาตรี
 • รายละเอียด - ปริญญาโทเป็นหลักสูตรของการวิจัยอิสระ การเรียนการสอน หรือ ทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในสายงาน การเรียนในระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 1 ปี ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม หรือ 2 ปี สำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีธรรมดา

ปริญญาเอก

 • ระยะเวลา - โดยทั่วไปจะใช้เวลา 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้า - ปริญญาโท
 • รายละเอียด - เป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย, ปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก แม้ว่าอาจจะมีการเรียนการสอนบ้างในบางส่วน วุฒิปริญญาเอกมีองค์ประกอบอยู่สามส่วนคือ
  • การทบทวนวรรณกรรม การทดลอง หรือระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ ที่เป็นองค์ความรู้
  • โครงการวิจัยใหม่ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและความรู้ในสาขาวิชาของคุณ
  • วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเป็นอย่างดีและมีความสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและสาขาวิชาที่ทำการศึกษา

Rate this page

 • Rate as Helpful20 Helpful votes
 • Rate as Not helpful4 Not helpful votes