ทุนการศึกษา

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษาหลายประเภท สนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินในระหว่างเรียนที่ออสเตรเลีย

Australian Government Scholarships $300m

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนการศึกษาบางส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ทั้งทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย สถาบันการศึกษา และองค์กรภาครัฐและเอกชน

คุณสามารถสมัครและหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่หน่วยงาน/สถาบันผู้ให้ทุน

ทุนการศึกษาหลักๆ ที่นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ มีดังนี้

Australia Awards

Australia Awards มุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ การเชื่อมโยงทางการศึกษา และสายสัมพันธ์อันยืนยาวระหว่างออสเตรเลียกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการทุนการศึกษาที่ครอบคลุม โครงการนี้รวมทุนการศึกษาที่ได้จากกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงศึกษา และศูนย์เพื่อการวิจัยทางการเกษตรนานาชาติแห่งออสเตรเลีย อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Australia Awards ได้ที่นี่

Destination Australia

Destination Australia Program เป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลียอันล่าสุดที่สนับสนุนให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและต่างชาติเลือกเรียนในสถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย ในแต่ละปี มีทุนการศึกษามากกว่า 1,000 ทุนที่นักศึกษาชาวออสเตรเลียและต่างชาติสามารถสมัครเพื่อศึกษาระดับ Certificate IV หรือสูงกว่านั้น ในสถาบันที่มีวิทยาเขตภูมิภาค ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียสามารถสมัครขอโควต้าทุนนี้ได้จากรัฐบาลราวทุนละไม่เกิน 15,000 เหรียญต่อคนต่อปี

Australian Government Research Training Program (RTP)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นมา โครงการอบรมการวิจัย (Research Training Program) มาแทนที่โครงการ International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTP ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาออสเตรเลีย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนนี้ได้กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการโดยตรง

Australia APEC Women in Research Fellowship

เปิดกว้างให้นักวิจัยหญิงที่มีความรู้ความสามารถจากประเทศในกลุ่ม APEC ได้ทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย ทุนนี้มุ่งเสริมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงในภูมิภาค APEC และยกระดับบทบาทของผู้หญิงตัวอย่างในวงการวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Australia APEC Women in Research Fellowship ได้ที่นี่

ทุนการศึกษาของสถาบันออสเตรเลีย

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราทั้งหมดเปิดให้นักศึกษาต่างชาติสมัครได้ ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาทุกสัญชาติ แต่บางทุนอาจเปิดรับนักศึกษาจากบางประเทศเท่านั้น เงื่อนไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถาบันหรือองค์กรที่ให้ทุนเป็นผู้กำหนดและผู้ที่สนใจต้องสมัครผ่านเจ้าของทุนโดยตรงสามารถติดต่อองค์กรที่ให้ทุน หากต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิ์ได้ทุนหรือไม่

Rate this page

  • Rate as Helpful61 Helpful votes
  • Rate as Not helpful22 Not helpful votes