เส้นทางการศึกษา

การวางแผนและการเรียนตามเส้นทางการศึกษา (Pathway) จะทำให้แผนการศึกษาของท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มาดูกันว่าหลักสูตรปรับพื้นจะช่วยท่านก้าวถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไร

Student-Stories

ถ้านักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านต้องการเรียนในออสเตรเลีย ก็มีเส้นทางหลายเส้นที่สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่นการเรียนในโรงเรียนของออสเตรเลีย การเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ การศึกษาปรับพื้นฐาน (Foundation Studies) ซึ่งก็คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมแบบเร่งรัดยาวหนึ่งปีที่สถาบันส่วนใหญ่เปิดสอน ด้วยหลักสูตรเหล่านี้ คุณจะได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)

การศึกษาปรับพื้นฐาน

ถ้านักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ ก็มีทางเลือกหลายทางที่สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาเดิมและวุฒิการศึกษาสุดท้ายที่ต้องการสำเร็จการศึกษา คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือการศึกษาปรับพื้นฐานได้

ปกติแล้ว การศึกษาปรับพื้นฐานก็คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมแบบเร่งรัดยาวหนึ่งปีที่จะให้ทักษะที่คุณต้องใช้ในหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาปรับพื้นนี้มักจะแบ่งออกเป็นสายต่างๆ อย่างเช่นการศึกษาสายธุรกิจและสายวิทยาศาสตร์ และมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก และมักจะมีความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษให้ด้วย

มีโรงเรียน สถาบันการฝึกอบรมวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ลักษณะที่เหมือนกันของหลักสูตรปรับพื้นฐานก็คือ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่นั่งชั่วคราวในหลักสูตรปริญญาตรีไว้ให้ถ้าคุณสำเร็จการศึกษาโดยมีระดับผลการเรียนตามที่กำหนดไว้

Rate this page

  • Rate as Helpful3 Helpful votes
  • Rate as Not helpful5 Not helpful votes