หน่วยกิตและข้อยกเว้นของหลักสูตร

การเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา (RPL) หรือ ‘หน่วยกิตของหลักสูตร’ จะช่วยให้คุณสามารถดําเนินการศึกษาต่อได้โดยใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว

เนื้อหาหลัก

คุณวุฒิจากประเทศอื่น ๆ  

ออสเตรเลียมีระบบในการรับรู้คุณวุฒิจากประเทศอื่น ๆ National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR) ของรัฐบาลออสเตรเลียช่วยให้การศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียสามารถระบุการเรียนรู้ก่อนหน้านี้จากต่างประเทศได้ 

การเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา (RPL) 

ผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียบางรายให้หน่วยกิตของหลักสูตรหรือข้อยกเว้นตามการศึกษาก่อนหน้านี้ของคุณ สิ่งนี้เรียกว่าการเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา (RPL)  

ผู้ให้บริการในออสเตรเลียอาจเสนอ RPL เกี่ยวกับ:  

  • การสำเร็จการศึกษาในในวิชาที่คล้ายคลึงกัน  
  • การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์การทํางานหรือการฝึกอบรมจากสถานที่ทํางานที่เกี่ยวข้อง หรือ 
  • การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบทางวิชาชีพ  

เมื่อคุณสมัคร RPL แล้ว คุณอาจได้รับหน่วยกิตของหลักสูตรหรือข้อยกเว้นสําหรับส่วนหนึ่งของหลักสูตรใหม่ของคุณ 

หน่วยกิตของหลักสูตร

อาจมีการให้หน่วยกิตของหลักสูตรสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET)  

สถาบันการศึกษาที่นําเสนอหลักสูตรใหม่ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าการศึกษาหรือประสบการณ์การทํางานของคุณก่อนหน้านี้จะได้รับการยอมรับจาก RPL เพื่อออก ‘เครดิตของหลักสูตร’ ให้ได้หรือไม่ หน่วยกิตของหลักสูตรสามารถลดระยะเวลาการศึกษาของโปรแกรมของคุณ และช่วยให้คุณได้รับคุณวุฒิได้เร็วขึ้น  

ข้อยกเว้นของหลักสูตร 

ข้อยกเว้นคือ RPL ประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องเข้ารับหน่วยการศึกษาภาคบังคับหรือที่จําเป็นต้องศึกษาก่อนเนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้ของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้คุณวุฒิ คุณยังคงต้องเรียนหลักสูตรทั้งหมดให้สำเร็จโดยใช้วิชาอื่นแทน  

วิธีการรับหน่วยกิตของหลักสูตรหรือข้อยกเว้นของหลักสูตร 

ผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมแต่ละรายที่เสนอหน่วยกิตของหลักสูตรหรือข้อยกเว้นของหลักสูตรจะมีข้อกําหนด RPL ของตนเอง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาก่อนหน้านี้หรือประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจจําเป็นต้องให้ใบแสดงผลการศึกษาหรือประกาศนียบัตรด้านการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 

ผู้ให้บริการด้านการศึกษาหรือการฝึกอบรมในออสเตรเลียของคุณจะช่วยคุณค้นหาหลักสูตรและแผนการลงทะเบียนที่ดีที่สุดตามการเรียนรู้ก่อนหน้าของคุณ โปรดติดต่อสํานักงานรับสมัครของผู้ให้บริการในออสเตรเลียผ่านทางเครื่องมือช่วยค้นหาหลักสูตรของ Study Australia