วีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485)

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ และระยะเวลาในการพำนัก

เนื้อหาหลัก


วีซ่านี้อนุญาตให้คุณสามารถ

house
การพำนัก

พำนักในออสเตรเลียหากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิ เป็นผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CRICOS

group_add
ครอบคลุมถึงครอบครัว

วีซ่านี้อนุญาตให้คุณสามารถนำคู่สมรส บุตร หรือบุตรของคู่สมรสมาด้วยได้ โดยที่สมาชิกในครอบครัวต้องผ่านข้อกำหนดด้านสุขภาพและวีซ่า

work
การทำงาน

ไม่มีการจำกัดชั่วโมงการทำงาน

สิทธิ

เพื่อที่จะมีสิทธิขอวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) คุณต้อง: 

 • มีอายุน้อยกว่า 50 ปี 
 • เป็นผู้ถือวีซ่านักเรียน (Subclass 500) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
 • แสดงหลักฐานว่าคุณได้รับการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงาน AFP แล้ว เมื่อยื่นสมัครวีซ่า และ  
 • แสดงหลักฐานระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ยื่นไปพร้อมใบสมัคร 

วีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาประเภทPost Study Work สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย  

วีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาประเภทGraduate Work Stream สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมและมีวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทักษะสายอาชีพนั้นๆที่กำหนดไว้โดยรัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับวีซ่าประเภทนี้ คุณจะต้องระบุชื่ออาชีพจากลิสต์รายชื่ออาชีพที่ต้องมีทักษะเฉพาะทาง (Skilled Occupations List) นอกจากนี้ คุณยังจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณได้สมัครขอ (หรือได้รับแล้ว) ทำการประเมินทักษะสำหรับอาชีพที่ระบุ  

ระยะเวลาการพำนักและสิทธิการทำงาน 

ระยะเวลาการพำนักของวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) นั้นจะแตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่คุณได้ศึกษาและประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร:  

 • ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Post Study Work Stream) สามารถพำนักในออสเตรเลียได้เป็นเวลา 2-4 ปี โดยขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติ
 • บัณฑิตในบางปริญญานั้นมีสิทธิที่จะพำนักเพิ่มเติม 2 ปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)            
 • วีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Graduate Work Stream) จะอนุญาตให้คุณพำนักและทำงานในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 18 เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รับการเพิ่มชั่วคราวเป็น 24 เดือน  
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงหรือสัญชาติบริติชโพ้นทะเลที่มีวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาฉบับแรก (Post-study Work and Graduate Work streams) สามารถพำนักอยู่ในออสเตรเลียได้เป็นเวลา 5 ปี   

การขยายสิทธิการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป หากบัณฑิตจบปริญญาในสาขาที่กำหนดไว้ในEligible Qualifications List (EQL) ของกระทรวงศึกษาออสเตรเลียจะมีสิทธิได้ Post Study Work visa เพิ่มเติมอีก 2 ปี 

 • 4 ปีสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งก่อนหน้านี้คือ 2 ปี 
 • 5 ปีสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาโท ซึ่งก่อนหน้านี้คือ 3 ปี 
 • 6 ปีสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาเอก ซึ่งก่อนหน้านี้คือ 4 ปี 

ผู้ถือวีซ่าที่มีสิทธิ 

บัณฑิตที่ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา ประเภท Post-Study Work อยู่แล้ว และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาสาขาวิชาที่กำหนดสามารถสมัครขอขยายอายุวีซ่าได้อีก 2 ปีโดยยื่นใบสมัครไปทางImmiAcocunt ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 

บัณฑิตที่จบปริญญาในสาขาวิชาที่มีสิทธิ และได้สมัครขอวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา ประเภท Post Study Work ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไปจะได้รับอนุมัติวีซ่าเพิ่มเติมอีก 2 ปี 

ผู้สมัครที่มีปริญญาตามสาขาวิชาที่กำหนด และเป็นผู้ได้ศึกษา อาศัย และทำงานอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของออสเตรเลียมาก่อนหน้านี้ อาจขอขยายเวลาพำนัก ในการยื่นPost Study Workวีซ่าครั้งที่สองได้  

ข้อจำกัดของการขยายอายุวีซ่า 

ผู้สมัครที่มีปริญญาที่มีสิทธิ์สามารถได้รับการขยายอายุเพิ่มเติม 2 ปีได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถสมัครขอขยายอายุเพิ่มเติมได้ และการสมัครขอขยายอายุเพิ่มเติมจะกลายเป็นโมฆะ

การจัดการสำหรับผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษารายอื่น ๆ 

ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาที่ทำงานอยู่ในออสเตรเลียหรือได้รับข้อเสนอการจ้างงานในออสเตรเลียนั้นมีสิทธิที่จะขอCOVID-19 Pandemic Event (subclass 408) ที่มีระยะเวลาพำนัก 2 ปี หาก: 

 • วีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาของคุณหมดอายุหรือจะหมดอายุระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2022 ถึง 1 กรกฎาคม 2023 หรือ 
 • เป็นผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาในออสเตรเลียในช่วงการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ (และไม่มีสิทธิได้รับวีซ่าทดแทนด้านล่าง) 

โปรดประเมินตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณอย่างรอบคอบ หากคุณได้รับอนุมัติวีซ่า COVID-19 Pandemic Event (Subclass 408) คุณจะไม่มีสิทธิสมัครขอวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) แบบขยายอายุเพิ่มเติม  

สำหรับ COVID-19 Pandemic Event คุณต้องยื่นใบสมัคร 90 วันก่อนที่ TGV ของคุณจะหมดอายุ หรือ 28 วันหลังจากที่ TGV หมดอายุไปแล้ว  

วิธีการสมัคร 

เข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในศึกษ่าข้อมูลทีละขั้นตอนในการสมัครออนไลน์ผ่าน ImmiAccount  

วีซ่าทดแทนอันเนื่องมาจากโควิด-19 

ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) รายเก่าและรายปัจจุบันที่ต้องเสียเวลาไปกับการพำนักอยู่ในออสเตรเลียอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศของโควิด-19 นั้นสามารถสมัครขอวีซ่าทดแทนได้  

เพื่อให้มีสิทธิ คุณต้องเป็นผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษาที่ออกให้ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2021 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป และเสียเวลาวีซ่าของคุณอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการเดินทางเกี่ยวกับโควิด-19 ของออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบสิทธิของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน