Tín chỉ khóa học và miễn trừ

Công nhận kết quả học tập trước (Recognition of prior learning, RPL) hoặc “tín chỉ khóa học” có thể cho phép bạn tiếp tục học tập dựa trên những gì bạn đã học.

Nội dung chính

Bằng cấp từ các quốc gia khác  

Australia có một hệ thống để công nhận bằng cấp từ các quốc gia khác.  Cơ quan Quốc gia Công nhận Kỹ năng Quốc tế (National Office of Overseas Skills Recognition, NOOSR) của Chính phủ Australia giúp hệ thống giáo dục và đào tạo Australia công nhận kết quả học tập của các nước khác. 

Công nhận Kết quả Học tập Trước đó (RPL) 

Một số cơ sở giáo dục và đào tạo của Australia cung cấp tín chỉ khóa học hoặc miễn trừ dựa trên chương trình học tập trước đó của bạn. Đây được gọi là Công nhận kết quả học tập trước (RPL).  

Các cơ sở giáo dục Australia có thể công nhận RPL cho:  

  • chương trình học tập đã hoàn thành ở các  môn học tương tự 
  • chương trình đào tạo liên quan 
  • kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo tại nơi làm việc có liên quan, hoặc 
  • cấp phép và thi chuyên môn.  

Khi bạn đã đăng ký RPL, bạn có thể được cấp tín chỉ khóa học hoặc miễn trừ một phần của khóa học mới. 

Tín chỉ khóa học 

Tín chỉ khóa học có thể được cấp cho chương trình đại học và sau đại học hoặc giáo dục và đào tạo nghề (vocational education and training, VET).  

Cơ sở giáo dục cung cấp khóa học mới của bạn sẽ quyết định xem kinh nghiệm học tập hoặc làm việc trước đây của bạn có được công nhận theo RPL về “tín chỉ khóa học” hay không. Tín chỉ khóa học có thể  giảm thời gian học của chương trình và cho phép bạn lấy bằng cấp trong thời gian ngắn hơn.  

Miễn trừ khóa học 

Miễn trừ là một hình thức công nhận chương trình đào tạo trước đó, cho phép bạn không cần phải học lại môn học bắt buộc trong chương trình học vì trước đó bạn đã học môn này rồi. Tuy nhiên, để có được bằng cấp của mình, bạn vẫn cần hoàn thành toàn bộ khóa học bằng cách hoàn thành các môn học khác.  

Cách công nhận tín chỉ khóa học hoặc miễn trừ khóa học 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo cung cấp tín chỉ khóa học hoặc miễn trừ khóa học sẽ có các yêu cầu về RPL riêng. Các yêu cầu này có thể bao gồm tài liệu về hoạt động học tập trước đây của bạn hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan. Bạn cũng có thể cần cung cấp bảng điểm học tập hoặc chứng chỉ và chi tiết về các môn học đã hoàn thành. 

Cơ sở giáo dục hoặc đào tạo tại Australia của bạn sẽ giúp bạn tìm ra khóa học và kế hoạch ghi danh tốt nhất dựa trên kết quả học tập trước đó của bạn. Hãy liên hệ các văn phòng tuyển sinh của cơ sở giáo dục Australia thông qua Công cụ Tìm kiếm Khóa học Study Australia.