Education Services for Overseas Students (ESOS) Act

Education Services for Overseas Students (ESOS) Act

Luật về Dịch Vụ Giáo Dục Dành Cho Du Học Sinh Quốc Tế (ESOS) bảo vệ quyền lợi cho du học sinh quốc tế tại Australia, bao gồm:

 • Quyền nhận được thông tin hiện hành và chính xác trước khi đăng ký nhập học về các khóa học, chi phí, loại hình học tập và các thông tin khác từ trường và từ đại diện giáo dục của trường. Nếu bạn dưới 18 tuổi, để. đảm bảo an toàn cho bạn, Chính phủ chỉ cấp visa khi bạn đã có thỏa thuận về chỗ ở, hỗ trợ và an ninh.
 • Quyền ký văn bản thỏa thuận với trường trước hoặc khi bạn đóng các khoản phí, trong đó trình bày rõ các dịch vụ sẽ được cung cấp, các loại phí phải trả (học phí và phí khác), và thông tin về hoàn trả học phí. Bạn nên lưu giữ bản sao của văn bản thỏa thuận này.

Dịch Vụ Bảo Hộ Học Phí (TPS) cung cấp dịch vụ sắp xếp và hoàn trả cho các sinh viên quốc tế trong trường hợp cơ sở đào tạo bạn đang theo học không thể giảng dạy khóa học của bạn. Đọc thêm thông tin về dịch vụ này trên trang web của của Dịch Vụ Bảo Hộ Học Phí (TPS).

Trách nhiệm của các trường

Luật ESOS quy định chuẩn mực mà các trường tại Australia phải tuân theo khi cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo cho du học sinh quốc tế. Các chuẩn mực là các thông tin bạn được quyền biết và những dịch vụ được cung cấp cho bạn, gồm có:

 • Định hướng và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp bạn để học tập và thích nghi với cuộc sống tại Australia.
 • Thông tin liên hệ của một/các cán bộ phụ trách du học sinh quốc tế.
 • Điều kiện và cách thức đăng ký tín chỉ khóa học.
 • Điều kiện và thời gian được phép hoãn, tạm ngừng hoặc hủy đăng ký nhập học.
 • Các yêu cầu của trường về việc hoàn thành khóa học và hỗ trợ cần thiết khi bạn gặp vấn đề trong học tập.
 • Điều kiện và thời gian khi việc điểm danh sẽ được thực hiện trong khóa học.
 • Quy trình khiếu nại và yêu cầu giup đỡ.

Trách nhiệm của bạn

Là du học sinh theo diện visa du học sinh, bạn có các trách nhiệm:

 • Tuân thủ các điều kiện visa du học sinh quy định, như học tập tốt và chuyên cần lên lớp.
 • Duy trì Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế (OSHC) trong thời gian du học.
 • Đáp ứng các điều khoản và điều kiện theo văn bản thỏa thuận với trường.
 • Thông báo với trường nếu bạn thay đổi địa chỉ hay thông tin liên hệ.
 • Nếu khóa học yêu cầu điểm danh, hãy tuân thủ quy định về điểm danh của trường.
 • Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy duy trì nơi ở đã được chấp thuận và các thỏa thuận về hỗ trợ và an ninh.

Rate this page

 • Rate as Helpful2 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes

More resources

Locations in Australia

Australia's a big, exciting country, with eight states and territories offering an incredibly diverse range of experiences for international students. Start exploring your options.

Facts about studying with Australia

Study with Australia. It's a fantastic way to further your education and boost your career prospects.

About Australian education

Australia offers a diverse range of study options for international students, with more than 1,100 institutions and over 22,000 courses tailored for you.